Spolu pre deti

Od februára 2022 prišlo na Slovensko viac ako 33 tisíc detí, ktoré utiekli pred vojnou na Ukrajine a hľadajú tu bezpečie. Aby sa všetky tieto deti, i ďalšie, ktoré prídu, mohli začleniť do života u nás, prekonať stres zo situácie, ktorú prežívajú a správne sa vyvíjať, potrebujú vhodnú starostlivosť a vzdelávanie.

Na Slovensku však nie je vytvorený dostatočne kvalitný inkluzívny systém vzdelávania a starostlivosti pre deti v ranom veku, ich rodičov a opatrovníkov. Žije tu viac ako 400 tisíc detí vo veku od 0 do 7 rokov a nie všetky dostávajú rovnaké príležitosti. Ide najmä o zraniteľné deti (deti s rôznorodými potrebami, deti zo znevýhodneného prostredia…). Dôvodom je okrem iného aj neexistujúci systém inkluzívneho vzdelávania a starostlivosti pre deti vo veku 0 – 3 rokov, nedostatočná kapacita materských škôl, ich financovanie či nedostatok a slabá podpora inkluzívnych tímov.

Aby sme poskytli deťom utekajúcim pred vojnou na Ukrajine kvalitné vzdelávanie a starostlivosť, musíme pracovať na prístupe ku vzdelávaniu a ranej starostlivosti pre všetky deti na Slovensku.

A tak sme v spolupráci s organizáciou UNICEF vytvorili veľký grantový program Spolu pre deti. Chceme ním pomôcť samosprávam, základným i materským školám, mimovládnym neziskovým organizáciám a ďalším v tom, aby mohli systematicky zlepšovať prístup k vzdelávaniu a jeho kvalitu.

Kľúčové sú spolupráce

Zameriavať sa pritom budeme na budovanie spoluprác, sieťovanie aktérov z rôznych sektorov a do procesu budeme zapájať najmä samosprávy. Práve zapojenie kľúčových „hráčov“ prinesie efektívne a udržateľné zavedenie spravodlivého a inkluzívneho prístupu k vzdelávaniu a starostlivosti o deti od narodenia.